Šis tas apie krikštynas

Pradžia Šis tas apie krikštynas
 
Šis tas apie krikštynas
KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, prieangis į gyvenimą Šventojoje Dvasioje. Krikštu pakrikštytasis įjungiamas į bažnyčią, tampa jos nariu ir gauna teisę naudotis kitais sakramentais. Krikštu įgyjama išganymo malonė yra teikiama dovanai, todėl labai prasminga, kad ši malonė žmogų pasiektų kuo anksčiau - jam tik gimus. Krikšto metu yra duodamas vardas. Kadangi krikštijamasis įsitraukia į Dievo vaikų antgamtinį gyvenimą, prasminga, kad jam būtų duodamas vardas šventojo, kuris galėtų padėti tesėti Krikšto pažadus ir jį globotų.


KRIKŠTO SIMBOLIAI

Kryžiaus ženklas reiškia Švč. Trejybės bei mirusio ir prisikėlusio Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu apeigų pradžioje pažymima krikštijamojo kakta. Taip jis įvedamas į Bažnyčios tikinčiųjų šeimą. 
Vanduo yra būtinas žmogaus gyvybei ir kūno apvalymui. Krikšto vanduo pašventinamas malda. Per šį vandenį krikštijamajam suteikiamas naujas gyvenimas su Dievu. Krikštas gali būti teikiamas tris kart pilant vandenį ant krikštijamojo galvos.
Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje.Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir piktojo ženklas.
Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.
Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną - malonę. Tai skaistumo, šventumo ir nemirtingumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.
Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų - mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku. Jis kviečiamas nešti Kristaus šviesą pasauliui.

Krikštatėviais gali būti:
-tik katalikai;
-vyresni nei 16 metų asmenys (priėję prie Pirmos komunijos, priėmę Sutvirtinimo sakramentą);
-gali būti tik vienas krikštatėvis (krikštatėvis arba krikštamotė);